PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2011 Görevde Yükselme Eğitimine Katılacak Personele Duyuru

Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Bakanlığımız personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 22/8/2005 tarihli ve 25914 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan (Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli, Aşçı, Kaloriferci, İtfaiyeci, Bekçi, Dağıtıcı) personelin memur kadro unvanına, anılan Yönetmeliğin 5’inci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan (Veznedar, Enformasyon Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar memuru, Mutemet, Fotoğrafçı, Daktiloğraf, Sekreter, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför) kadrolarda görev yapan personelin Şef kadro unvanına, görevde yükselmelerini sağlamak amacıyla birimi, unvanı, sınıfı, derecesi ve adedi belirtilen kadrolar için Ankara’da görevde yükselme eğitimi ve sınavı yapılması Bakanlık Makamının 21/02/2011 tarihli ve 37914 sayılı Onayı ile uygun görülmüş, 08/03/2011 tarihli ve 49214 sayılı yazı ile de Bakanlığımız teşkilatına duyurulmuş, buna ilişkin alınan müracaatlar Personel Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan komisyonca, söz konusu eğitim ve sınava katılmak isteyenlerde Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde, belirtilen unvanlar için aranan şartlar dikkate alınarak, incelenmiş, Şef kadrosu için 696 Memur kadrosu için de 483 kişinin başvuruları, görevde yükselme için gerekli şartları taşımaları nedeniyle kabul edilmiştir.

Ancak, görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısının ilan edilen boş kadro sayısının üç katını geçmemesi gerektiğinden, belirtilen kadrolar için yapılan başvuruların (125x3=375, 110x3=330) boş kadro sayısının üç katından fazla olması nedeniyle, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan “Personel Değerlendirme Formu” esas alınarak yapılan değerlendirme sonucu belirlenen puanlara göre toplam puanı en fazla olandan başlanarak yapılan sıralama sonucu Şef kadrosu için 375, Memur kadrosu için de 330 kişinin, eğitime katılabilecekleri tespit edilmiştir. Gerekli şartları taşıyan, eğitim ve sınava katılabilecek  toplam 705 personel Bakanlığımız resmi internet sitesi olan www.kulturturizm.gov.tr adresinde yayınlanmış, eğitime katılamayacaklara ise bu husus gerekçeleri ile birlikte yazı ile duyurulmuştur.

Aynı Yönetmeliğin “Görevde yükselme eğitimi” başlıklı 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında, bu Yönetmelik kapsamında bulunan Bakanlık personelinden; görevde yükselme sınavına tabi olanların, bu Yönetmeliğin 15’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yer alan ortak ders konularında en az otuz saat, (h) bendinde yer alan ders konularında en az kırk beş saat ve günde en fazla yedi saat olmak üzere, atanacakları görevin niteliğine göre toplam en az yetmiş beş saat, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile Personel Dairesi Başkanlığınca müştereken düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmalarının şart olduğu, hüküm altına alınmış, aynı maddenin ikinci fıkrasında da; ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartının aranmayacağı ifade edilerek, aylıksız izinde bulunanların ise eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilecekleri belirtilmiştir.

Buna göre, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile Personel Dairesi Başkanlığınca müştereken hazırlanan, atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konuları kapsayan eğitim programı 06/10/2011tarihli ve 203643 sayılı Makam Onayı ile belirlenmiş, Şef ve Memur kadroları için görevde yükselme eğitimine katılacak personele uygulanması uygun görülmüştür. 
                                                                                                 

Devlet Personel Başkanlığınca düzenlenecek olan, Yönetmeliğin 15’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yer alan ortak ders konularının eğitimi 21-25 Kasım 2011 tarihleri arasında, İnönü Bulvarı Yücetepe/Ankara adresinde bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü Halil Rıfat Paşa Salonunda gerçekleştirilecek, atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konuları kapsayan kurumsal eğitim ise 26 Kasım 2011 – 02 Aralık 2011 tarihleri arasında yapılacak olup, anılan eğitim programlarına aşağıda yer alan linklerden ulaşılabilir.

Ayrıca, görevde yükselme yazılı sınavı çoktan seçmeli test şeklinde 04/12/2011 tarihinde Ankara’da yaptırılacaktır.

Biriminizden müracaat edip, söz konusu Yönetmelikte unvanlar itibariyle aranan şartları taşımaları nedeniyle Ankara’da yapılacak olan görevde yükselme eğitimine katılabilecek olan, aşağıda belirtilen personelinize durumun tebliğ edilerek, 21/11/2011 tarihinde başlayacak olan söz konusu eğitime katılımlarının sağlanması gerekmektedir.

Bakanlığımız Ortak (Şef-Memur) Eğitim Programı (21-25/11/2011)

Bakanlığımız Eğitim Programı(26/11/2011-02/12/2011)