T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

04/12/2011 TARİHİNDE ŞEF VE MEMUR UNVANLARINDA YAPILAN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Bakanlığımız personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 22/8/2005 tarihli ve 25914 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Yardımcı Hizmetler Sınıfına dâhil teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, dağıtıcı, kaloriferci, itfaiyeci, bekçi kadrolarında görev yapmakta olan personelden durumları anılan Bakanlığımız Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olanların memur unvanlı kadroya, yine aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan (veznedar, enformasyon memuru, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, ambar memuru, mutemet, fotoğrafçı, daktilograf, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför) kadrolarda görev yapmakta olan personelden durumları aynı Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olanların şef unvanlı kadroya, görevde yükselme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla Ankara’da görevde yükselme eğitimi ve sınavı yaptırılması, Bakanlık Makamının 21/02/2011 tarihli ve 37914 sayılı Onayı ile uygun görülmüştür.

Personel Dairesi Başkanlığının 08/03/2011 tarihli ve 49214 sayılı yazısı ile Bakanlığımız teşkilatına duyurusu yapılan sınava ilişkin alınan müracaatlar Personel Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan komisyonca, söz konusu eğitim ve sınava katılmak isteyenlerde unvanlar itibariyle aranan şartlar dikkate alınarak incelenmiş ve gerekli şartları taşımaları nedeniyle eğitime ve sınava katılabilecekleri belirlenmiştir.

Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GAZİSEM) tarafından, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi İ.İ.B.F. Kampüsü Beşevler/Ankara adresinde 04/12/2011 tarihinde gerçekleştirilen söz konusu sınavın soruları ve cevapları, sınavların belirtilen tarihte ve yerde yapılmasından sonra, adı geçen Merkezce Personel Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.

Personel Dairesi Başkanlığı anılan Merkez ile yapılan sözleşmenin 5’inci maddesi uyarınca söz konusu sınavın soru ve cevaplarını 05/12/2011 tarihinde Bakanlığımız resmi internet sitesinde yayınlayarak sorular ve cevapları ile ilgili adayların itirazlarını 4 gün içerisinde Başkanlıklarına yazılı olarak bildirmeleri istenilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin “Sınav kurulunun görev ve yetkileri” başlıklı 18’inci maddesinde; Sınav kurulunun görevleri, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 15’inci maddeyle öngörülen, Bakanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütmek,  olarak yer almıştır.

Aynı Yönetmeliğin “Sınav şekli” başlıklı 16’ncı maddesinde; Sınavlara katılanların, süresi içinde, sorulara yönelik itirazları üzerine sınav kurulunca; bu Yönetmeliğin 18’inci maddesine göre yapılacak inceleme sonucu, hatalı olduğu belirlenen soruların iptal edileceği, bu durumda sınav puanının, iptal edilen sorulara tekabül eden puanların eşit şekilde diğer sorulara dağıtılarak hesaplanacağı, ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun 20’nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınavın iptal edileceği ve en kısa sürede yeni sınav yapılacağı, hüküm altına alınmıştır.

Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezince (GAZİSEM), sınavın belirtilen tarihte gerçekleştirilmesinden sonra (GAZİSEM) tarafından Bakanlığımıza gönderilen soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının, adayların sorulara yönelik itiraz dilekçeleri de dikkate alınarak, sınav kurulunca incelenmesi neticesinde:

 

a)      Şef ve memur unvanlarına yönelik sınavın; her iki unvanın ayrı ayrı toplam soru sayılarının yüzde beşinden fazlasının değerlendirme dışı tutulması nedeniyle, iptal edilmesini,

b)      İptal edilen Şef ve Memur unvanlarına yönelik sınavların, aynı şartlarla, 05/02/2012 tarihinde saat 14:00 da Ankara’da gerçekleştirilmesini,

c)      Her bir sorunun bulunan puan değerinin tam sayıdan sonraki küsuratının yukarıya ya da aşağıya yuvarlanmaması, başka bir ifadeyle küsuratın atılmamasını, (Örnek: 1,282 olan her bir sorunun puan değerinin bu şekilde alınması), değerlendirme sonucu oluşan toplam puanın da aynı şekilde belirlenmesini,

 

oybirliğiyle karar altına almıştır.

 

            İlgililere duyurulur.