T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Görevde Yükselme Sınavı (Yardımcı Hizmetler Sınıfı)

1) Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Bakanlığımız personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 22/8/2005 tarihli ve 25914 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde; sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak şartlar yer almış, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında da, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) numaralı alt bentleri ile (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen kadrolar dışındaki unvanlara yapılacak atamaların görevde yükselmeye ilişkin usul ve esaslara tabi olacakları ifade edilmiştir.

Buna göre, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Yardımcı Hizmetler Sınıfında (teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, itfaiyeci, bekçi, dağıtıcı unvanlarında) görev yapmakta olan personelin görevde yükselmelerini sağlamak amacıyla ekli listelerde (EK:1) birimi, sınıfı, derecesi ve sayısı belirtilen memur unvanlı kadrolar için Ankara’da görevde yükselme eğitimi ve sınavı yapılacak olup, söz konusu eğitim ve sınava katılmak isteyenlerde ekte (EK:2) belirtilen şartlar aranacaktır. Eğitimin yapılacağı yer ile tarihi ilgililere görevli oldukları birimleri aracılığıyla ayrıca duyurulacak olup, Bakanlığımız resmi internet sitesi olan www.kulturturizm.gov.tr adresinde de yayımlanacaktır.

Durumları, ekte (EK:2) öngörülen şartlara uygun olan personelin, 12/05/2008 günü mesai saati bitimine kadar, ekte (EK:3) bir örneği gönderilen başvuru formu ile birlikte görevli oldukları birime müracaat etmeleri gerekmektedir. Birimlerce, başvuru formlarının ve eki belgelerin, adı geçen Yönetmelikte ve yazımızda belirtilen hususlara uygunluğu yönünden ön incelemesi yapılarak, eksiklikler varsa tamamlatılarak, onaylanması gereken kısımlar onaylanacaktır. Anılan Yönetmelik ve yazımızda belirtilen hususlara uygun hale gelen başvuru formları Birim amirlerince bir yazı ekinde son başvuru tarihini izleyen bir hafta içinde Personel Dairesi Başkanlığında olacak şekilde gönderilecektir.

Öte yandan, Bakanlığımız taşra kuruluşlarında görevli olan ve özlük dosyaları Valiliklerde tutulan personel için, ayrıca “Hizmet Cetveli” düzenlenecek olup, bu cetvelle birlikte başvuru formunda yer alan “KPDS”, “Diploma”, “Takdirname veya Ödül”, adayın 18/04/1999 tarihinden itibaren 5 günden az olmayan hizmet içi eğitim programına katıldığını gösterir, belgelerin tasdikli birer sureti ile bu personel ile ilgili düzenlenecek ve birim amirince onaylanacak ekli (EK:4) Sicil Bilgilerine İlişkin Bilgi Formu da yukarıda belirtilen süre içinde Personel Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. Düzenlenecek “Hizmet Cetveli”nde askerlik görevini yerine getiren erkek adayların muvazzaf askerlik sürelerine de yer verilecektir.

Bakanlığımızın merkeze bağlı taşra kuruluşlarında görevli olup, durumları ekte (EK:2) öngörülen şartlara uygun olan personelce süresi içinde yapılan başvurular da yine yukarıda belirtilen usule uygun olarak, eki belgeleri ile birlikte son başvuru tarihini izleyen bir hafta içinde Personel Dairesi Başkanlığına intikal ettirilecektir.
 
2) Ancak, Bakanlığımız taşra ve 14/06/2004 tarihli ve 2004/5 Nolu Genelgenin ikinci paragrafında belirtilen birimlerinde görevli personelin başvuruları; o yerin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca, ilgili valilik aracılığıyla, “GİZLİ” kaşesi de basılarak, belirtilen süre içinde gönderilecektir.

Birimler tarafından gönderilen başvuru formları ve eki belgeler Personel Dairesi Başkanlığınca da incelenecek olup, inceleme sonucu, gerekli şartları taşımadıkları tespit edilenlere başvurularının kabul edilmediği Personel Dairesi Başkanlığı tarafından, görevli oldukları birimleri aracılığıyla yazılı olarak bildirilecektir.

Görevden uzaklaştırılanların ve 657 sayılı Kanuna göre memur statüsünde olmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Aylıksız izne ayrılmış olanların başvuruları ise, bu durumlarını sonlandırmaları halinde, kabul edilecektir.

Görevde yükselme için gerekli şartları taşıdıkları tespit edilip, başvuruları kabul edilen personel, Bakanlık tarafından bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde görevde yükselme eğitimine alınacaklardır. Ancak, bu eğitime alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemeyeceği için, duyurulan boş kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, Personel Dairesi Başkanlığınca söz konusu Yönetmeliğin EK-1 indeki Değerlendirme Formu esas alınarak yapılacak değerlendirme sonucu toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınacaktır. Puanların eşitliği halinde ise sırasına göre hizmet süresi fazla olan, son sicil notu yüksek olan tercih edilecektir.

Atama yapılacak boş kadro sayısının üç katından az personelin başvurması halinde, durumu uygun olan bütün personel eğitime alınacaktır.

Görevde yükselme eğitimi;
a)T.C. Anayasası;
1) Genel esaslar,
2) Temel hak ve ödevler,
3) Devletin temel organları,
b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,
c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,
e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,
f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,
g) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular ile mesleki etik ilkeleri,
konularını kapsamaktadır.

Öte yandan, görevde yükselme eğitim programlarında yukarıda (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın (%60) altında olmayacaktır.

Görevde yükselme için gerekli şartları taşıdıkları tespit edilip, başvuruları kabul edilen ve eğitime alınacaklar arasında yer alan Bakanlık personeli, yukarıda (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ortak ders konularında en az otuz (30) saat, (g) bendinde yer alan ders konularında en az kırk beş (45) saat ve günde en fazla yedi (7) saat olmak üzere, toplam en az yetmiş beş (75) saat, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile Personel Dairesi Başkanlığınca müştereken düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır. Ancak zorunlu hallerde en fazla on (10) saate kadar mazeret izni verilebilir.

3) Ankara’da yapılacak olan görevde yükselme eğitimine Ankara dışından katılacakların bu süre ile ilgili harcırahları görevli oldukları ilin İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince 6245 sayılı Harcırah Kanunu çerçevesinde karşılanacaktır.
 
Görevde yükselme eğitim programının tamamına katılanlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılacak yazılı sınava tabi tutulacaklardır. Söz konusu sınavın yeri ve tarihi görevli oldukları birimleri aracılığıyla ayrıca duyurulacak olup, Bakanlığımız resmi Internet sitesi olan www.kulturturizm.gov.tr adresinde de yayımlanacaktır. Sınav yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, en az yetmiş (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
 
Yazılı sınav sonuçları, Bakanlığa ulaştığı tarihten itibaren en geç on beş (15) gün içinde Bakanlığımız www.kulturturizm.gov.tr Internet adresinde ilan edilecek ve ilgililere Personel Dairesi Başkanlığınca yazılı olarak bildirilecektir.

Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerli olacaktır.

Sınava katılanlar, sınav sonucunun kendilerine tebliğinden itibaren on (10) gün içinde sınav sonucuna karşı Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebileceklerdir. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından en geç on (10) gün içinde karara bağlanacak olup, sonuç Personel Dairesi Başkanlığınca ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.
Sınavı kazananlar, başarı sırasına göre ilan edilen boş kadrolara, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, kurumca uygun görülen yerlere, ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak, üç ay içinde atanacaklardır. Yüksek puan almış olmak atanacak yerin ilgilice belirlenmesine neden teşkil etmeyecektir. Puanların eşitliği halinde sırasına göre hizmet süresi fazla olan, son sicil notu yüksek olan tercih edilecektir.

Kadro boşalmalarında da, aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar, ihtiyaç ve diğer hususlar göz önüne alınarak, kazanan adaylar arasından yukarıda belirtilen şekilde atama yapılabilecektir.
Sınavı kazananların kazanılmış hak aylık dereceleri ve diğer hususlar dikkate alınarak, ekli listelerde (EK:1) belirtilen dereceler ve birimler arasında değişiklik yapma yetkisi Bakanlığın takdirindedir.
Sınava giriş belgesine esas olmak üzere adayların doldurduğu başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Atamaları yapılmış olanların atamaları ise iptal edilecektir.

Birimleri vasıtasıyla yapılmayan başvurular, eksik doldurulan başvuru formları ile son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular ve bu duyurudan önce muhtelif tarihlerde yapılan talepler, dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, yanlış bilgi ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Bakanlığı yanıltanların başvuruları da kabul edilmeyecek ve haklarında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak olup, disiplin yönünden de gerekli işlem yapılacaktır.

Sınavda; kopya çekenler, kopya verenler ve bunlara teşebbüs edenler, sınav kâğıtlarına belirtici işaretler koyanlar sınav salonundan çıkarılacak ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kâğıtları geçersiz sayılacak olup, ayrıca, bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanacaktır.

4) Sınava girecek aday yerine, başka bir kişinin sınava girdiğinin veya sınava giren kişinin sınav sorularını çaldığının anlaşılması halinde, ilgililerin sınavı geçersiz sayılacak ve ayrıca, her iki durumda da ilgililer hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Sınav yapıldıktan sonra yazılı sınav sorularının çalındığının belirlenmesi halinde sınav geçersiz sayılacak, bu durumun sınav öncesi tespit edilmesi halinde ise söz konusu sınav ertelenecektir.
Yukarıda belirtilen hususlar nedeniyle haklarında işlem yapılanlar birbirini izleyen üç sınava katılamayacaktır.

Bilgilerinizi ve konunun Biriminizde görevli olup, unvanları Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personele imza karşılığı duyurulmasını önemle rica ederim.

EKLER:
1. Kadro Durum Listesi ( 2 sayfa)
2. Sınav Şartları
3. Başvuru Formu Örneği ( 2 sayfa)
4. Sicil Bilgilerine İlişkin Bilgi Formu

DAĞITIM:
— Merkez Birimlerine
— 81 İl Valiliğine (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı birimler ile 14/6/2004 tarihli ve 2004/5 Nolu Genelgenin 2 nci paragrafında belirtilen birimlere duyuru İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince yapılacaktır.)
— Merkeze Bağlı Taşra Kuruluşlarına


Ekler:

ek1:
Kadro Durum Listesi
Sayfa 1 | Sayfa 2

ek2:
SINAVA TABİ OLARAK GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE YAPILACAK ATAMALARDA ARANILACAK ŞARTLAR

Memur kadrosuna atanabilmek için:
1) En az iki yılı Bakanlıkta olmak kaydıyla sekiz yıl hizmeti bulunmak,
2) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
3) Son yıl sicili olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının yetmişaltı (76) puandan aşağı olmamak,
4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

ek3:
Başvuru Formu Örneği

ek4:
Sicil Bilgilerine İlişkin Bilgi Formu